Voimassaolevat säännöt: 07.07.2020

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen taidemuseon ystävät ry, joka on Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseon kannatusyhdistys.

Jäljempänä näissä säännöissä, kun käytetään nimeä taidemuseo, niin tarkoitetaan Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

 

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on tukea eri tavoin Tampereen kaupungin omistaman taidemuseon toimintaa, edistää yleisön kiinnostusta taidetta kohtaan ja tehdä taidemuseota tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– hankkii taidemuseon kokoelmiin ensisijaisesti suomalaista kuvataidetta

– järjestää taidetilaisuuksia ja taidematkoja jäsenilleen

– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

– toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

 

Toimintansa tukemiseksi

– yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja arpajaisia rahankeräyslain säännösten mukaisesti

– yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tai hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

Jäsenet

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Myös yritys tai yhteisö voi liittyä jäseneksi. Kunniajäseneksi voidaan kutsua luonnollinen henkilö, joka on erityisesti edistänyt tai kehittänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

4 § Hakemus yhdistyksen jäseneksi liittymistä varten henkilön, yrityksen tai yhteisön tulee antaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle seuraavat tiedot: henkilön, yrityksen tai yhteisön nimi, osoite sekä sähköpostiosoite, jos sellainen on, ja muut hallituksen määrittelemät tiedot. Jäsenyys tulee voimaan, kun edellä mainitut tiedot on merkitty yhdistyksen jäsenluetteloon. Kutsun yhdistyksen kunniajäseneksi tekee yhdistyksen hallitus.

 

5 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä vastaan tai joka on lyönyt laimin yhdistykselle suoritettavat maksunsa.  Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

Maksut

6 § Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun. Maksut määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsen ei suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

 

Hallitus

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Jäsenistä on puolet kerrallaan eroamisvuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan sekä sen jälkeen vuorollaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteerin ja taloudenhoitajan voi hallitus valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se puoli, jota puheenjohtaja on äänestänyt. Jos puheenjohtaja ei ole äänestänyt ja äänet ovat menneet tasan, ratkaistaan asia arvalla.

Hallituksen tehtävät:

– valmistella kokouksessa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset

– johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

– hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuun uskottuja lahjoituksia

– pitää jäsenistä luetteloa

– antaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudenhoidosta kertomukset yhdistyksen kokoukselle

– päättää taidemuseon toimintaa tukevista toimenpiteistä

– päättää taideteosten hankkimisesta taidemuseolle, museon yhtä tai useampaa asiantuntijaa kuultuaan

– hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä

– edustaa yhdistystä

– huolehtia muutoinkin yhdistyksen asioista, valvoa sen etua ja oikeutta

– päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

Nimenkirjoitus

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Pankki-, posti- yms. juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

Tilit

9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä toiminnantarkastajalle neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset

10 § Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen: Kevätkokoukseen, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma.
 4. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten laatima talousarvioehdotus sekä päätetään jäseniltä perittävien maksujen sekä viivästyskorkojen suuruudesta. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus.
 5. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 6. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 7. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Asia on otettava kokouksen käsiteltäväksi, jos siitä on tehty kirjallinen pyyntö yhdistyksen hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä tarkoitusta varten hallitukselta pyytää.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille jäsenille kirjeellä tai sähköisesti.

 

Äänioikeus

11 § Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, mutta vaaleissa ratkaisee arpa. Suljettu äänestys on suoritettava, jos joku jäsen sitä vaatii.

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen

12 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevien yhteenlasketusta äänimäärästä on ehdotusta kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, tulevat sen varat ja omaisuus taidemuseon hyväksi, jonka tulee käyttää ne Tampereen taidemuseon ystävät ry:n viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.