Säännöt

Nimi ja kotipaikka    

1 §    Yhdistyksen nimi on Tampereen taidemuseon ystävät ry, joka on Tampereen taidemuseo – Pirkan-maan aluetaidemuseon kannatusyhdistys.Jäljempänä näissä säännöissä, kun käytetään nimeä taidemuseo, niin tarkoitetaan Tampereen taide-museo – Pirkanmaan aluetaidemuseoYhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Tarkoitus
2 §    Yhdistyksen tarkoituksena on tukea eri tavoin Tampereen kaupungin omistaman taidemuseon toimintaa sekä edistää yleisön kiinnostusta taidetta kohtaan ja tehdä taidemuseota tunnetuksi.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • hankkii taidemuseon kokoelmiin ensisijaisesti suomalaista kuvataidetta
 • järjestää taidetilaisuuksia ja taidematkoja jäsenilleen 
 • harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä tiedotustoimintaa
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tai hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet
3 §    Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä luonnollinen tai juridinen henkilö, jolta edellytetään aktiivista toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua luonnollinen henkilö, joka on erityisesti edistänyt tai kehittänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.
4 §    Hakemus yhdistyksen jäseneksi liittymistä varten on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja siinä on ilmoitettava hakijan nimi, osoite ja muut hallituksen vaatimat tiedot.Jäsenyys tulee voimaan, kun hallitus on jäsenanomuksen käsitellyt ja hyväksynyt. Kutsun yhdistyksen kunniajäseneksi tekee yhdistyksen hallitus.
5 §    Yhdistyksen jäsen on oikeutettu hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tekemänsä irtisanomisen kautta tai myös yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan tekemänsä ilmoituksen nojalla eroamaan yhdistyksestä.Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä vastaan tai joka on lyönyt laimin yhdistykselle suoritettavat maksunsa.Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Maksut
6 §    Yhdistyksen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun tai kertasuoritteena ainaisjäsenmaksun. Yhteisöjäseniltä kerätään yhteisöjäsenmaksu. Maksut määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.Kunniajäsen ei suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

Hallitus
7 §    Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.Jäsenistä on puolet kerrallaan eroamisvuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan sekä sen jälkeen vuorollaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Sihteerin ja varainhoitajan voi hallitus valita myös hallituksen ulkopuolelta.Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.Hallituksen asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se puoli, jota puheenjohtaja on äänestänyt. Jos puheenjohtaja ei ole äänestänyt ja äänet ovat menneet tasan, ratkaistaan asia arvalla.

Hallituksen tehtävät:     

 • valmistella kokouksessa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset     
 • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa     
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuun uskottuja lahjoituksia      
 • pitää jäsenistä luetteloa     
 • antaa yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta kertomukset yhdistyksen kokoukselle    
 • päättää taidemuseon toimintaa tukevista toimenpiteistä     
 • päättää taideteosten hankkimisesta taidemuseolle, museon yhtä tai useampaa asiantuntijaa kuultuaan     
 • hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia     
 • edustaa yhdistystä    
 • huolehtia muutoinkin yhdistyksen asioista, valvoa sen etua ja oikeutta    
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Nimenkirjoitus
8 §    Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.Pankki-, posti- yms. juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Tilit
9 §    Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä tilintarkastajille neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset
10 §    Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen: Kevätkokoukseen, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asia: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asia:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma.
 4. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten laatima talousarvioehdotus sekä päätetään jäseniltä perittävien maksujen sekä viivästyskorkojen suuruudesta. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus.
 5. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 6. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 7. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Asia on otettava kokouksen käsiteltäväksi, jos siitä on tehty kirjallinen pyyntö yhdistyksen hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä tarkoitusta varten hallitukselta pyytää. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille jäsenille lähetetyllä kirjeellä.

Äänioikeus
11 §    Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.Suljettu äänestys on suoritettava, jos joku jäsen sitä vaatii.

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen
12 §    Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos kahdessa (2) toisiaan vähintään yhden (1) kuukauden väliajan jälkeen seuraavassa kokouksessa, joista jälkimmäinen kokouskutsu voidaan antaa vasta ensimmäisen kokouksen jälkeen, vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevien yhteenlasketusta äänimäärästä on ehdotusta kannattanut. Toisen kokouksen tulee olla sääntömääräinen kokous.Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, tulevat sen varat ja omaisuus taidemuseon hyväksi, jonka tulee käyttää ne Tampereen taidemuseon ystävät ry:n viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.